اما همواره باید به خاطر داشته باشید، اهدافی که در شبکه‌های اجتماعی خود در نظر می‌گیرید، می‌بایست پایه و اساس مشخصی داشته باشند. برداشت شما از اطلاعات موجود، زیربنای اهداف تجارت شما را شکل می‌دهد. به همین دلیل فهرستی از اهداف برگزیده سال ۲۰۲۰ در شبکه‌های اجتماعی تهیه کرده‌ایم. برندهای ذکر شده در این فهرست، با برداشتی سنجیده به بهترین شکل به اهداف خود دست یافته‌اند.


پیشنهاد به شما