چشمان خود را ببندید و به تمام کارهای ناتمام و انجام نشده انسان‌های کره زمین فکر کنید! بی‌شک حتی تصور این حجم عظیم از کارهای ناتمام آدمیان برای شما سخت است. به این موضوع فکر کنید که اگر سایه موهوم اهمالکاری و تنبلی از وجود ما رخت می‌بست، چه شاهکارها و اثرهای هنری فراوانی که در جهان خلق می‌شد و چه کارهای بزرگ و خارق‌العاده‌ای که در جامعه به ثمر می‌نشست.

پیشنهاد به شما