با مشخص کردن اهداف و ارزش‌های خود، از این عامل شکست پروژه پرهیز کنید و به‌آسانی پروژه خود را به سرانجام برسانید. با ارائه مجموعه ای از مستندات به تیم، به آن‌ها کمک کنید تا با درک هر مرحله از پروژه، به موفقیت در پروژه نزدیک‌تر شوند. برنامه‌های پروژه به طرح‌ریزی برای تعیین مسئولیت‌های آن‌ها، وظایف بازرسی، چگونگی اندازه‌گیری آن‌ها، اهداف پایانی و ارزش‌هایی که بعد از اتمام پروژه  درک خواهند کرد، کمک می‌کند. با ترسیم یک تصویر واضح در مورد پروژه برای تیم، می‌توانید اطمینان حاصل کنید که همه افراد تیم به چشم‌انداز پروژه دسترسی خواهند داشت و از ابتدا، متوجه تعهدات خود خواهند شد. به این ترتیب یک قدم از شکست پروژه فاصله گرفته‌اید.

پیشنهاد به شما