روندهای نوظهور از جنبه‌های مختلف چه در راه‌اندازی کسب‌وکار جدید و چه در هدایت کسب‌وکار فعلی، اهمیت زیادی دارند. مدیران و کارآفرینان باهوش، همواره به آینده نگاه می‌کنند تا بتوانند با رؤیت چشم‌اندازها و پیش‌بینی تحولات آتی، برنامه مناسبی برای مواجهه با آن‌ها و مدیریتشان تدوین کنند. فناوری، یکی از مؤلفه‌های بسیار مهم در تجارت است که به ویژه قبل از تصمیم‌گیری درباره آغاز کسب‌وکار جدید، باید به آن توجه جدی داشته باشید. بنابراین نگاهی به هفت مورد از جدیدترین روندهای کسب‌وکار در حیطه فناوری، خالی از لطف نخواهد بود.

سفارش تولید محتوا
پیشنهاد به شما