در ابتدای سخن باید گفت که، برخی از فعالیت‌ها برای راه‌اندازی و یا توسعه و پیشرفت، به سرمایه مالی نیاز دارند. این سرمایه می‌تواند طی قراردادی به نام قرارداد مشارکت مدنی بین دو طرف، که یک‌طرف دارای سرمایه مالی است و طرف دیگر سرمایه معنوی تامین شود. افرادی که دارای سرمایه مالی هستند برای دست یافتن به سود، سرمایه خود را به‌صورت سهام در یک مدت مشخص‌شده به شراکت می­گذارند. زمانی که این سرمایه توسط بانک تامین شود به آن قرارداد مشارکت مدنی بانکی می­گویند. قرارداد مشارکت مدنی بانکی یکی از رایج‌ترین قراردادهاست.

پیشنهاد به شما